Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over zonnepark Noordbroek en over zonne-energie in het algemeen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparknoordbroek.nl

Over Zonnepark Noordbroek

Wie zijn de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek?

Zonnepark Noordbroek is een initiatief van familie Ten Have, maar wordt ontwikkeld door duurzaam energiebedrijf Pure Energie en lokale energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde. Meer over de reden waarom we dit zonnepark willen realiseren en hoe wij samenwerken, leest u hier.

Wat is de beoogde plek van het zonnepark?

De beoogde locatie voor het zonnepark ligt langs de Pastorieweg, nabij de N33 in Noordbroek, gemeente Midden-Groningen. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 14,7 hectare. Op onderstaande plattegrond is het plangebied aangegeven met het gele vlak

2023 06 14 ZP Noordbroek kleiner plangebied 1

Levert het zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks ongeveer 15 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opwekken. Ter vergelijking: in 2021 werd in de gehele gemeente Midden-Groningen circa 586 miljoen kWh gebruikt. Met een opbrengst van circa 15 miljoen kWh per jaar kan Zonnepark Noordbroek daarvan circa 2,5 procent duurzaam opwekken.

Kan het zonnepark landschappelijk worden ingepast?

We willen Zonnepark Noordbroek zo goed mogelijk inpassen in het landschap en een bijdrage laten leveren aan de natuur. Daarbij sluiten wij aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar. Hierin is vastgelegd dat minimaal 25 procent van een zonnepark onbedekt blijft en ingericht wordt met natuurwaarden. Meer over hoe we het zonnepark willen inpassen, leest u hier.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich onder aan deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparknoordbroek.nl.

Over het proces en de procedure

Heeft de gemeente al toestemming voor het zonnepark gegeven?

Nee. We zijn wel in gesprek met de gemeente Midden-Groningen over ons plan, maar hebben nog geen verzoek voor een omgevingsvergunning ingediend. Wij vinden het belangrijk dat wij eerst met de omgeving verder in gesprek gaan over het plan en de aanpak. 

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

Ja, dat kan. Niet iedereen is het altijd eens met ontwikkelingen die in zijn of haar woon- of werkomgeving gebeuren. Dat begrijpen wij heel goed. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij de gemeente een zienswijze of bezwaar indienen op het (voorgenomen) besluit van de gemeente om - als het zover is - een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven. Zij besluiten dan of uw bezwaren terecht zijn. Dit kunt u pas doen als wij officieel een verzoek voor de ontwikkeling van het zonnepark hebben ingediend bij de gemeente.

Mag het zonnepark volgens de gemeentelijke regels?

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen het beleid zonneparken vastgesteld. Het beleid is bedoeld als ruimtelijk toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor zonneparken. In het beleid staat o.a. dat grootschalige zonneparken (> 5 ha) in een beperkt deel van de gemeente onder voorwaarden worden toegestaan. Hiervoor zijn kansrijke zoekgebieden aangewezen. Daarnaast zijn draagvlak en (financiële) participatie belangrijke voorwaarden bij het verlenen van medewerking aan initiatieven. Het zonnepark Noordbroek sluit in onze optiek aan bij het gemeentelijke beleid.

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In aanloop hiernaartoe hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit idee. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparknoordbroek.nl

Over participatie

Is er ook ruimte voor lokaal eigenaarschap in het zonnepark?

Ja, die ruimte is er. Door de samenwerking met coöperatieve vereniging Duurzaam Menterwolde komt Zonnepark Noordbroek deels in lokale handen, want Duurzaam Menterwolde wordt mede-eigenaar- en -exploitant van het zonnepark. Dit betekent dat ook een deel van de inkomsten van het zonnepark via Duurzaam Menterwolde direct beschikbaar is voor de lokale samenleving. Lees hier meer over het lokaal eigenaarschap.

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

Naast lokaal eigenaarschap via coöperatie Duurzaam Menterwolde stellen we ook jaarlijks – voor de duur van 15 jaar - een deel van de inkomsten van het zonnepark beschikbaar aan de omgeving via het omgevingsfonds. De bijdrage vanuit het zonnepark aan dit fonds is 0,50 euro per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar (conform de richtlijn in het landelijke Klimaatakkoord).

 

De precieze hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het fonds is dus afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die in het voorgaande jaar is opgewekt door het zonnepark. Maar om een indicatie te geven: we verwachten dat dit zonnepark circa 15.000 MWh per jaar kan opwekken. Als het zonnepark in een jaar 15.000 MWh opwekt, gaat er dat jaar dus 7.500 euro naar het omgevingsfonds.

 

Wat ons betreft bepaalt de lokale gemeenschap grotendeels zelf hoe het omgevingsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het dorpshuis of het organiseren van sociale activiteiten. We voeren hierover graag het gesprek met de omgeving; inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente. We nemen het initiatief om hierover het gesprek met de gemeenschap te voeren.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd.