Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over zonnepark Noordbroek en over zonne-energie in het algemeen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@zonneparknoordbroek.nl

Over Zonnepark Noordbroek

Wie zijn de initiatiefnemers van Zonnepark Noordbroek?

Zonnepark Noordbroek is een gezamenlijk initiatief van Duurzaam Menterwolde, Novar en Pure Energie. Lees hier meer over de initiatiefnemers. 

Wat is de beoogde plek van het zonnepark?

Er wordt één plan gemaakt voor het zonnepark, maar het bestaat in feite uit twee delen: een groter deel van Novar en Duurzaam Menterwolde en een kleiner deel van Pure Energie en Duurzaam Menterwolde. Doordat de landschappelijke inpassing voor beide delen gelijk wordt en hiervoor één plan wordt gemaakt, zal het eruit zien als één zonnepark. Onder de paraplu van dat gezamenlijke plan is wel het streven dat voor beide delen een aparte omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

 

Op onderstaande plattegrond is het plangebied aangegeven. Het kleinere deel van Pure Energie en Duurzaam Menterwolde ligt rechts bovenin, tegen de Pastorieweg aan. De rest van het plangebied is het grotere deel van Novar en Duurzaam Menterwolde. Beide delen liggen tegen elkaar aan. De scheiding tussen beide delen bestaat uit een al aanwezige doodlopende weg aan de westzijde van het deel van Pure Energie en Duurzaam Menterwolde en een watergang aan de zuidzijde van dat deel.

 

ZP Noordbroek plangebied PE DM Novar DM

Levert het zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

Dit zonnepark wekt op basis van de huidige inschattingen naar verwachting circa 67 miljoen kWh aan duurzame elektriciteit per jaar op. Ter vergelijking: dat is circa 12 procent van het huidige totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Midden-Groningen.

Kan het zonnepark landschappelijk worden ingepast?

Het streven is Zonnepark Noordbroek zo goed mogelijk in te passen in het landschap en een bijdrage te laten leveren aan de natuur. Klik hier om hier meer over te lezen.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich onder aan deze pagina aanmelden voor deze nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparknoordbroek.nl.

Over het proces en de procedure

Heeft de gemeente al toestemming voor het zonnepark gegeven?

Eind 2023 hebben we bij de gemeente Midden-Groningen de omgevingsvergunningen aangevraagd voor het plan. Dit was nog geen volledige aanvraag. Zo moesten we nog een gedetailleerd plan voor landschappelijke inpassing aan deze aanvraag toevoegen. Over deze landschappelijke inpassing hebben we maatwerkgesprekken gevoerd met de gemeente en provincie. In april 2024 zijn deze gesprekken afgerond en is het plan voor landschappelijke inpassing afgerond.

 

Daarmee kunnen we nu de aanvraag voor de omgevingsvergunningen aanvullen. Vervolgens is het aan de gemeente om ons plan te beoordelen en te bepalen of de omgevingsvergunningen kunnen worden verleend. Dat besluit moet dus nog worden genomen. We houden u via onze nieuwsbrief (aanmelden hiervoor kan onderaan deze pagina) op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

Ja, dat kan. Niet iedereen is het altijd eens met ontwikkelingen die in zijn of haar woon- of werkomgeving gebeuren. Dat begrijpen wij heel goed. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

 

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij de gemeente een zienswijze indienen op het ontwerp besluit van de gemeente om - als het zover is - de omgevingsvergunningen af te geven. De gemeente besluit dan of uw zienswijze terecht is. U kunt een zienswijze indienen nadat de gemeente heeft besloten de omgevingsvergunningen in ontwerp te verlenen.

Mag het zonnepark volgens de gemeentelijke regels?

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen het beleid zonneparken vastgesteld. Het beleid is bedoeld als ruimtelijk toetsingskader voor het beoordelen van aanvragen voor zonneparken. In het beleid staat onder andere dat grootschalige zonneparken (> 5 ha) in een beperkt deel van de gemeente onder voorwaarden worden toegestaan. Hiervoor zijn kansrijke zoekgebieden aangewezen. Daarnaast is onder andere (financiële) participatie een belangrijke voorwaarde bij het verlenen van medewerking aan initiatieven door de gemeente. Zonnepark Noordbroek ligt in een dergelijk kansrijk zoekgebied en sluit in onze optiek aan bij het gemeentelijke beleid voor onder andere participatie. Daarom heeft de gemeente ook positief gereageerd op onze principeverzoeken. 

Kan ik betrokken zijn bij dit zonnepark?

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij omgevingsvergunningen nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In aanloop hiernaartoe hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit idee. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparknoordbroek.nl

Over participatie

Is er ook ruimte voor lokaal eigendom in het zonnepark?

50 procent van de opbrengsten door lokaal eigendom
Een belangrijk onderdeel van Zonnepark Noordbroek is dat energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde voor 50 procent eigenaar wordt van het zonnepark. Daarmee heeft de coöperatie ook 50 procent van de opbrengsten van het zonnepark. Duurzaam Menterwolde wil dat deze opbrengsten weer worden besteed in Noordbroek. 

 

Beslis mee waaraan opbrengsten worden besteed
Waaraan de opbrengsten uit het zonnepark worden besteed, bepaalt Duurzaam Menterwolde graag samen met inwoners en verenigingen uit Noordbroek. Wie daarvoor ideeën heeft, is van harte uitgenodigd om deze ideeën te delen met Duurzaam Menterwolde. 

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

De omgeving kan profiteren van inkomsten van het zonnepark via 50 procent lokaal eigendom via coöperatie Duurzaam Menterwolde. Klik hier om hier meer over te lezen.

Over zonne-energie

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht worden op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark en woningen in de omgeving verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan 25 jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal zijn deze op daken geplaatst, maar Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Zowel naar windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als naar zonnepanelen op velden. Ook is niet elk (bedrijfs)dak zonder meer geschikt voor zonnepanelen. Zo is een belangrijk aandachtspunt of de constructie het extra gewicht van de zonnepanelen wel kan dragen.

 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark. Toch vinden wij het verantwoord om een plan te maken voor dit zonnepark. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland willen zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. De transitie naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte en zal het Nederlandse landschap op veel plekken veranderen. Ook zullen bepaalde stukken grond anders worden benut dan voorheen. De betreffende grondeigenaren zijn bereid hieraan mee te werken en daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is dit plan te maken. Wel beseffen wij dat hier anders over kan worden gedacht en zijn altijd bereid hierover het gesprek aan te gaan.

Branchevereniging HollandSolar meldt overigens op basis van meerdere wetenschappelijke bronnen dat voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen minder dan een half procent van de landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Daarmee komt de voedselproductie niet in gevaar. Naast zonneparken op landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet op zonnepanelen op daken.

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja, wij zorgen ervoor dat de zonnepanelen aan het eind van hun levensduur worden opgeruimd. Wij gaan ervan uit dat het zonnepark 25 tot 30 jaar geëxploiteerd kan worden. Wij zijn er dan ook verantwoordelijk voor dat deze weer worden verwijderd indien het zonnepark niet meer wordt geëxploiteerd.