Aandacht voor landschap en natuur

Zicht beperken, open landschap behouden, bijdrage aan natuur
In overleg met betrokkenen uit de omgeving, de gemeente en provincie is een landschappelijk inpassingsplan voor het zonnepark gemaakt. De uitgangspunten hiervoor zijn dat het zicht op de panelen voor omwonenden zo beperkt mogelijk is, dat het open landschap behouden blijft en dat het zonnepark een bijdrage kan leveren aan de natuur. Deze aandachtspunten hebben omwonenden en maatschappelijke organisaties ons meegegeven. De bijdrage aan de natuur is vooral gericht op akkervogels. Daarom heeft onder andere Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels ons hierover geadviseerd.

Samenvatting van landschappelijk inpassingsplan
Hieronder vatten we het landschappelijk inpassingsplan samen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de zonnepanelen zo min mogelijk zijn te zien, dat het open landschap behouden blijft en dat het gebied beter geschikt is voor akkervogels.

 • Boven circa 43 procent plangebied geen zonnepanelen
  Het totale plangebied is circa 70 hectare groot. Boven circa 43 procent van het plangebied komen geen zonnepanelen te staan.

 • Hoogste punt panelen maximaal 1.80 meter
  Het hoogste punt van de zonnepanelen wordt maximaal 1.80 meter. Daardoor kan vanaf de wegen rondom het plangebied over het zonnepark heen worden gekeken zodat de beleving van het open landschap behouden blijft.
   
 • Circa 900 meter afstand tot dichtstbijzijnde woning
  De dichtstbijzijnde woning staat op circa 900 meter afstand van het zonnepark. Andere woningen in de omgeving liggen op een kilometer of meer. Het dorp Noordbroek ligt op circa 1,2 kilometer afstand van het zonnepark.

 • Circa 31 procent plangebied optimaal voor akkervogels
  Circa 31 procent van het plangebied wordt optimaal ingericht voor akkervogels. De eis vanuit beleid voor akkervogels is minimaal 10 procent, dus we doen veel meer dan minimaal wordt geëist. Dit bestaat uit circa 14,5 hectare bloemrijk hooiland, circa 5 hectare bufferstroken en ruigtebermen en circa 2,4 hectare lagere struweelhaag. Hieronder ziet u een foto van hoe dat hooiland eruit kan zien (tekst loopt door onder de afbeelding).

2024 04 25 Natuurkwaliteit OBN beheer hooiland 1

 • Vijf meter brede strook struweel rond het zonnepark
  Er komt een vijf meter brede strook struweel rond het zonnepark. Hierdoor zijn de zonnepanelen niet of nauwelijks te zien. Hier groeien bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn en geoorde wilg. Dit struweel wordt ongeveer even hoog als de zonnepanelen en is ook een schuilplaats voor klein wild. Het hek dat om het zonnepark komt, komt aan de binnenkant van dit struweel (dus tussen de struiken en de zonnepanelen) te staan. Daardoor is het hek niet zichtbaar. Hieronder ziet u een foto van hoe een dergelijke struweelhaag eruit kan zien (tekst loopt door onder de afbeelding).

2024 04 25 struweelrand met ruigterand 2 1

 • Brede zones bloemrijk hooiland rond het zonnepark
  Rond het zonnepark komen brede zones bloemrijk hooiland. Dat zijn zones van enkele tientallen meters breed. Bijvoorbeeld gezien vanaf de Pastorieweg is er eerst een tientallen meters brede rand met bloemrijk hooiland, dan een zone van enkele meters breed met struweel en dan beginnen pas de rijen met zonnepanelen. Zie onderstaande doorsnede uit het landschappelijk inpassingsplan waarop dit ook is te zien (tekst loopt door onder de afbeelding).

2024 04 25 dwarsprofielen zonnepark Noordbroek Evenreiten 2051396 1

 • Kruidenrijk grasland onder en tussen de zonnepanelen
  De grond onder en tussen de rijen zonnepanelen wordt kruidenrijk grasland. Bij voorkeur ontstaat dit op natuurlijk wijze, dat heeft de grootste ecologische meerwaarde. Waar nodig wordt deze ontwikkeling een handje geholpen met een zaaimengsel. In het gebied liggen kabels en leidingen in de grond. Boven deze lange en brede zones mogen geen zonnepanelen staan. Daar groeien daarom akkerbloemen.

 • Meer biodiversiteit door stoppen bemesting en bestrijdingsmiddelen
  Het gebied wordt niet meer bemest en er worden geen bestrijdingsmiddelen meer ingezet. Daardoor wordt het rijker aan biodiversiteit. Dat wordt versterkt door drainagebuizen in het plangebied af te doppen. Daardoor wordt het nu droge gebied weer natter.

 • Betere spreiding opwek elektriciteit en zonlicht op de bodem
  De zonnepanelen komen in een zogeheten oost-west-opstelling te staan. De ene rij panelen is dus bijvoorbeeld gericht op het oosten, de volgende op het westen, de derde weer op het oosten enzovoorts. Dit zorgt voor een betere spreiding in de opwek van elektriciteit: meer verspreid over de dag in plaats van een piek rond het middaguur. Ook zorgt het voor een goede spreiding van zonlicht op de bodem tussen en onder de rijen zonnepanelen. Dit is weer beter voor het bodemleven en begroeiing op de bodem. Met een oost-west-opstelling volgen de rijen panelen de bestaande lijnen in het landschap. Zo liggen de rijen parallel aan de N33 waar het zonnepark tegenaan ligt.

Doorsnedes en plattegrond
Hieronder ziet u een doorsnede uit het landschappelijk inpassingsplan. Vanaf de Scheemderweg is er eerst een brede (op dit punt 90 meter breed) zone van bloemrijk hooiland, dan de vijf meter brede rand van struweel en daarachter staan de zonnepanelen (tekst loopt door onder de afbeelding).

2024 04 25 dwarsprofielen zonnepark Noordbroek Evenreiten 2051399 1

Hieronder ziet u een doorsnede uit het landschappelijk inpassingsplan. Vanaf de N33 is er eerst een brede (op dit punt 30 meter breed) zone van bloemrijk hooiland, dan de vijf meter brede rand van struweel en daarachter staan de zonnepanelen (tekst loopt door onder de afbeelding).

2024 04 25 dwarsprofielen zonnepark Noordbroek Evenreiten 2051398 1

Hieronder ziet u de plattegrond van het zonnepark met daarin aangegeven de maatregelen voor landschappelijke inpassing.

2024 04 25 Ontwerp zonnepark Noordbroek Evenreiten 205139 1