Werken aan plan voor landschappelijke inpassing

11 maart 2024 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over de stand van zaken van Zonnepark Noordbroek en hoe energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde zorgt dat opbrengsten vanuit het zonnepark voor de lokale samenleving beschikbaar zijn.

In gesprek over plan voor landschappelijke inpassing 
Sinds onze nieuwsbrief van 20 december 2023 zijn er geen grote ontwikkelingen geweest. Er zijn nog geen vervolgstappen gezet in de vergunningsprocedure waarover we in de nieuwsbrief van 20 december meer uitlegden. 

We zijn momenteel vooral in gesprek met de gemeente en provincie over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Daarvoor hebben we in september 2022 een plan laten opstellen waarop de gemeente en provincie aanpassingen hebben voorgesteld. We bespreken dat nu verder met de gemeente en provincie. Het doel is om te komen tot een landschappelijk inpassingsplan waar de gemeente, provincie en wij akkoord mee kunnen gaan. Die gesprekken kosten helaas veel tijd, maar we doen ons best de voortgang erin te houden.

Uitgangspunten landschappelijke inpassing ongewijzigd
De uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing zijn ongewijzigd ten opzichte van wat we eerder meldden. Het streven is dat het zicht voor omwonenden op het zonnepark zo beperkt mogelijk is, dat het open landschap zoveel mogelijk behouden blijft en dat het zonnepark een bijdrage kan leveren aan de natuur. Bij dat laatste punt is met name aandacht voor akkervogels.

Bijeenkomst over landschappelijke inpassing
Deze zogeheten maatwerkgesprekken over de landschappelijke inpassing zijn voorgeschreven in het gemeentelijk en provinciaal beleid. Daarom moeten we nu eerst deze gesprekken met de gemeente en provincie voeren. Als daaruit een plan is gekomen waar gemeente, provincie en wij akkoord mee kunnen gaan, organiseren we hierover een bijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden. We lichten dan toe wat het plan is voor de landschappelijke inpassing, kunnen hierover vragen beantwoorden en kunnen verkennen of eventuele wensen vanuit de omgeving nog een plek kunnen krijgen in het plan. We kunnen nog niet exact zeggen wanneer we deze bijeenkomst houden, maar die volgt zo snel mogelijk nadat de gesprekken tussen gemeente, provincie en ons zijn afgerond.

Lokaal eigendom via Duurzaam Menterwolde
Een belangrijk onderdeel van het plan is dat energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde voor 50 procent eigenaar wordt van het zonnepark. Daarmee is ook 50 procent van de opbrengsten beschikbaar voor de lokale samenleving. Duurzaam Menterwolde heeft als belangrijk uitgangspunt dat de opbrengsten van de coöperatie uit het zonnepark zoveel mogelijk in Noordbroek worden besteed.

Beslis mee waar en waaraan opbrengsten worden besteed
Waaraan de opbrengsten uit het zonnepark worden besteed, bepaalt Duurzaam Menterwolde graag samen met de leden van de coöperatie en inwoners en andere betrokkenen uit Noordbroek. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan dat het geld aan bepaalde thema’s of projecten wordt besteed of in een bepaald gebied. Wie daarvoor ideeën heeft, is juist van harte uitgenodigd om deze ideeën alvast te delen met Duurzaam Menterwolde. Daar kan Duurzaam Menterwolde dan mee aan de slag, om steeds concreter te maken waaraan het geld wordt besteed, passend bij de wensen die de vanuit de omgeving worden gedeeld. Zo kunnen inwoners en andere betrokkenen uit de omgeving direct betrokken zijn bij het besteden van de opbrengsten. Zo deelt de omgeving ook in de lusten van het zonnepark. 

Als u meer informatie wil over lidmaatschap van Duurzaam Menterwolde of als u al lid wil worden, dan kunt u een e-mail sturen naar info@duurzaammenterwolde.nl