Informatieavond over concretere plan voor zonnepark

25 april 2024 Matthijs Oppenhuizen

Op 6 mei 2024 houden we een informatieavond waarop we ons concretere plan voor het zonnepark toelichten. In dit nieuwsbericht geven we alvast een samenvatting van dit huidige plan. Ook geven we meer informatie over de stand van zaken en welke vervolgstappen we zetten.

Uitnodiging informatieavond en samenvatting plan
Het plan voor Zonnepark Noordbroek hebben we concreter gemaakt. Met name over de landschappelijke inpassing en de toevoeging van natuurlijke elementen in en rond het zonnepark is nu meer bekend. Hierbij hebben we vragen, zorgen en opmerkingen van inwoners en maatschappelijke organisaties vertaald naar concrete maatregelen in het plan. Graag lichten we u dit huidige plan toe tijdens een informatieavond. We vertellen dan wat de stand van zaken is, wat de inhoud van het huidige plan is en wat onze vervolgstappen zijn. Uiteraard is er ook ruimte voor uw vragen en opmerkingen. In deze nieuwsbrief vatten we het huidige plan alvast samen. 

Deze informatieavond houden we op:

 • Datum: maandag 6 mei 2024
 • Start: 19.30 uur
 • Locatie: MFC De Noordsuythoeve, Noordbroek

U bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze informatieavond.

Zicht op panelen beperken, open landschap behouden, beter voor akkervogels
Hieronder vatten we het huidige landschappelijk inpassingsplan alvast samen. We proberen het zicht op de zonnepanelen voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, het open landschap te behouden en een flink deel van het plangebied geschikt te maken voor akkervogels. Deze aandachtspunten gaven omwonenden en maatschappelijke organisaties ons eerder mee. Dit doen we door de volgende maatregelen te nemen:

 • Over het zonnepark heen kijken
  Het hoogste punt van de zonnepanelen wordt beperkt. Daardoor is het mogelijk om vanaf de wegen rondom het plangebied over het zonnepark heen te kijken. Dit draagt eraan bij het dat er een open landschap blijft.  

 • Grote afstand tot woningen
  De dichtstbijzijnde woning ligt op circa 900 meter afstand van het zonnepark. Andere woningen in de omgeving liggen op een kilometer of meer. Daardoor kunnen omwonenden het zonnepark vanaf hun woning niet zien. Het dorp Noordbroek ligt op circa 1,2 kilometer afstand van het zonnepark. Tussen het dorp en het zonnepark ligt bovendien de N33. 

 • Minimaal tien procent optimaal voor akkervogels
  Het zonnepark ligt in een gebied dat is aangemerkt als akkervogelgebied. Daarom moet minimaal tien procent van het totale plangebied optimaal ingericht en beheerd zijn voor akkervogels. Daar voldoet Zonnepark Noordbroek aan. Het precieze percentage dat optimaal wordt ingericht voor akkervolgels, wordt later duidelijk als het plan definitief is afgerond.  Optimale inrichting voor akkervogels bestaat onder andere uit akkervegetatie, kruidenrijk grasland en verspreid relatief lage, inheemse struiken. Deze inrichting is bijvoorbeeld beter voor soorten als de grauwe kiekendief, bruine kiekendief, patrijs, kievit, grote gele kwikstraat, veldleeuwerik en geelgors.

 • Vijf meter brede strook struweel rondom zonnepark
  Rondom het zonnepark komt een vijf meter brede strook van struweel. Hierdoor zijn de zonnepanelen niet of nauwelijks te zien. Hier groeien bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn en geoorde wilg. Dit struweel is ook een schuilplaats voor klein wild. Het hek dat om het zonnepark komt, komt aan de binnenkant van dit struweel (dus tussen de struiken en de zonnepanelen) te staan waardoor het hek niet zichtbaar is.

 • Rondom zonnepark akkervegetatie en inheemse struiken
  Rondom het zonnepark komen brede zones die bestaan uit akkerrandvegetatie en her en der inheemse struiken. Dat zijn zones van enkele tientallen meters breed. Bijvoorbeeld gezien vanaf de Pastorieweg is er dus eerst een tientallen meters brede rand met akkerrandvegetatie, dan een zone van enkele meters breed met struweel en dan beginnen pas de rijen met zonnepanelen.  

 • Kruidenrijk grasland onder en tussen de rijen zonnepanelen
  De grond onder en tussen de rijen zonnepanelen wordt kruidenrijk grasland. Bij voorkeur ontstaat dit op natuurlijk wijze, dat heeft de grootste ecologische meerwaarde. Waar nodig wordt deze ontwikkeling een handje geholpen met een zaaimengsel. In het gebied liggen kabels en leidingen in de grond. Boven deze lange en brede zones mogen geen zonnepanelen staan. Daar groeien daarom akkerbloemen. 

 • Stop op bemesting en bestrijdingsmiddelen en stop op drainage
  Het gebied wordt nu intensief bewerkt voor akkerbouw met bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daardoor is het gebied erg monotoon en levert nauwelijks een bijdrage aan de biodiversiteit. Doordat bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen stopt, wordt de biodiversiteit groter. Dat wordt versterkt door drainagebuizen in het plangebied af te doppen. Daardoor wordt het nu verdroogde gebied weer natter. Dat is goed voor de bodem en biodiversiteit. 

 • Beter voor vogels en andere dieren
  De verschillende soorten begroeiing maken het gebied ruiger en zorgen voor meer beschutting voor allerlei dieren. Naast de akkervogels profiteren ook soorten als de torenvalk, graspieper, grote gele kwikstraat, rietzanger, kleine karekiet, sprinkhaanzanger, amfibieën, hermelijn en bunzing hiervan. 

 • Oost-west: meer zon op bodem en parallel aan N33
  De zonnepanelen komen in een zogeheten oost-west-opstelling te staan. De ene rij panelen is dus bijvoorbeeld gericht op het oosten, de volgende op het westen, de derde weer op het oosten enzovoorts. Dit zorgt voor een betere spreiding in de opwek van elektriciteit (meer verspreid over de dag in plaats van een piek rond het middaguur), maar ook voor een goede spreiding van zonlicht op de bodem tussen en onder de rijen zonnepanelen. Dit is weer beter voor het bodemleven en begroeiing op de bodem. Met een oost-west-opstelling volgen de rijen panelen meer de bestaande lijnen in het landschap. Zo liggen de rijen parallel aan de N33 waar het zonnepark tegenaan ligt. 

Zonneparken goed voor planten en dieren
Inmiddels wordt er steeds meer bekend over zonneparken en hun invloed op planten en dieren. Onder andere vanuit de universiteit in Groningen en de universiteit in Wageningen wordt dit langjarig onderzocht. De eerste resultaten laten zien dat veel planten en dieren (zowel zoogdieren als vogels) in en rond het zonnepark blijven leven of er juist extra naartoe trekken. Dat gaat om zonneparken die vergelijkbaar zijn ingericht zoals wij nu in ons plan hebben opgenomen. 

Stand van zaken en vervolgstappen
Dit plan is ontstaan op basis van eerdere opmerkingen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Ook de wensen van de gemeente en provincie hebben we hierbij betrokken. Het beleid van de gemeente en provincie schrijft voor dat we zogeheten maatwerkgesprekken moeten voeren met de gemeente en provincie over de landschappelijke inpassing.

Op de informatieavond lichten we het plan nog nader toe en kunt u uw vragen en opmerkingen met ons delen. Mogelijk besluiten we aan de hand van vragen of opmerkingen het plan nog aan te passen, als dit mogelijk en/of wenselijk is. Dat wordt tijdens en na de informatieavond duidelijk. Eventuele wijzigingen in het plan delen we onder andere via onze nieuwsbrief (aanmelden daarvoor kan via onze website). 

Op dit moment hebben we de omgevingsvergunningen aangevraagd, zoals gemeld in december 2023. Deze aanvraag moeten we nog aanvullen, onder andere met het definitieve landschappelijk inpassingsplan. Ook van deze procedure houden we u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Opbrengsten naar Noordbroek  
Coöperatie Duurzaam Menterwolde wordt voor de helft mede-eigenaar van het Zonnepark Noordbroek. Daardoor komt jaarlijks ook de helft van het financiële resultaat bij Duurzaam Menterwolde terecht. Dat resultaat stelt Duurzaam Menterwolde beschikbaar voor projecten in Noordbroek, met het oog op energie en leefbaarheid. De inwoners van Noordbroek en ook verenigingen krijgen ieder jaar de uitnodiging om projecten voor te dragen. 

We staan u graag te woord
Kunt u niet aanwezig zijn op de informatieavond, maar heeft u wel vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@zonneparknoordbroek.nl of bel met Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie via 06 – 57 87 07 55.